Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

Reposted fromDennkost Dennkost viafreeway freeway
Przyjeżdżam do domu, kładę się i mam straszny szum w głowie, od siebie. Huczy mi wszystko to, co powiedziałam, zrobiłam, przemyślałam w ciągu dnia, czym się namartwiłam, z czego się śmiałam, co mnie zastanowiło, ucieszyło...
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viafreeway freeway
2158 1598
Reposted fromrubinek rubinek viashakeme shakeme
1275 3c2a
3683 982b
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
1885 4251

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

3743 a99a
Reposted fromteijakool teijakool viaszarakoszula szarakoszula
8620 ec06
Reposted fromDennkost Dennkost viafreeway freeway
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave viafreeway freeway
8930 22c9
Reposted fromzniknac zniknac viamagolek22 magolek22
6764 9dc2
Reposted frompiehus piehus viamagolek22 magolek22
7830 8ad3
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamagolek22 magolek22
4968 ec6b 1000
Reposted fromPuls Puls viamagolek22 magolek22
3647 d0ad
Reposted fromEtnigos Etnigos viamagolek22 magolek22
2598 d41f
Reposted fromEtnigos Etnigos viamagolek22 magolek22
3582 24c6
Reposted fromEtnigos Etnigos viamagolek22 magolek22

February 14 2020

5359 9038
El Maquinista, B. Anderson (2004)
Reposted frommovieguy movieguy viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl