Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2020

0478 45a0
Reposted fromFluffyou Fluffyou via12czerwca 12czerwca
9891 de86
Reposted frompsychedelix psychedelix via12czerwca 12czerwca
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca
9948 7f56
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamalice malice
0880 ab96
Reposted frommistic mistic viamalice malice
2461 6f7e
Reposted fromFluffyou Fluffyou viamalice malice
9474 56b4
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaillustrious illustrious
0271 86c1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaillustrious illustrious
3162 8392
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamalice malice
Reposted fromshakeme shakeme viacalvados calvados
7431 08b0
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalice malice
3177 d976
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viamalice malice

January 28 2020

Reposted from024233 024233 viacalvados calvados
7435 eaff 1000
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacalvados calvados
1533 542c
Reposted fromxanth xanth viafreeway freeway
Reposted fromshakeme shakeme
5456 320b
Reposted fromBabson Babson viafreeway freeway
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viafreeway freeway
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viafreeway freeway
1477 51e4
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl