Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2020

6668 48a1

April 05 2020

Reposted fromshakeme shakeme
5620 5317
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 03 2020

Wygląda na to, że każde pokolenie musi przeżyć swoją wojnę.
— Krystyna Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway

April 01 2020

0954 bc24
Reposted fromPoranny Poranny viafreeway freeway
8118 f4ee
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viafreeway freeway

March 31 2020

0210 9fc3 1000
4064 9f5e
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
— Jennifer Aniston
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza

March 30 2020

4466 f07e
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viafreeway freeway
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
4750 0d16
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
8130 8142
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
2758 d1fd
Reposted fromretro-girl retro-girl viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl