Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

The1995
2758 968c
The1995
1443 f6d8
Reposted fromkaiee kaiee viaInsomniaNervosa InsomniaNervosa
The1995
The1995
6842 52d0
Reposted fromflowerstandman flowerstandman
The1995
6722 f50f 1000
Reposted fromczapajew czapajew viajointskurwysyn jointskurwysyn
The1995
7107 25b4 1000
15.

October 17 2017

5688 07b5 1000
Reposted fromgrumpyswordsman grumpyswordsman viadepresja depresja
Z depresją nie wygrasz. Może bywają dobre i słodkie dni ale i tak czujesz, że coś w Tobie siedzi. Tam głęboko, zaczajony potwór, który do Twojego umysłu wpuszcza chore myśli.
— Oliwia Więcek (via darkcatnightmare)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadepresja depresja
The1995
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamyrla myrla

October 11 2017

The1995
The1995
1438 2c30
Reposted fromnyaako nyaako viamyrla myrla
The1995
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viamyrla myrla

October 06 2017

The1995
The1995
3368 bf08
Reposted fromAlcea Alcea viajointskurwysyn jointskurwysyn
6679 306d 1000

filipuns:

coffee and sunlight make things a little better for me ☕️☀️

Reposted fromunco unco viajointskurwysyn jointskurwysyn
The1995
1600 2dba
Reposted frompesy pesy viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 23 2017

9912 9c29
Reposted fromohlucifer ohlucifer viaPoranny Poranny
The1995
Surround yourself with people who can hear the sound of your soul.
— Jeff Hood
Reposted fromnyaako nyaako
The1995
7575 8005
Reposted fromnyaako nyaako
The1995
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl